„DZIELMY FASCYNACJE NASZYCH DZIECI – DLA NAS, DOROSŁYCH, TO SZANSA, ŻEBY JESZCZE RAZ DOŚWIADCZYĆ, ŻE «ŚWIAT SIĘ CIĄGLE ZACZYNA».

DLA NICH, TO SZANSA SPOTKANIA NAS W ŚWIECIE TECHNIKI, W KTÓRYM NIE MUSZĄ BYĆ SAMOTNE”.

G. Leszczyński

SZKOLNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW - ZARÓWNO KLAS MŁODSZYCH, JAK I KLAS 4-8 DO WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK.
PAMIĘTAJCIE :) KSIĄŻKI CZEKAJĄ NA WAS :)

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Koniec długich wakacji


Koniec wakacjiKoniec wakacji – powieść młodzieżowa Janusza Domagalika wydana w roku 1966. Zekranizowana w 1974 przez Stanisława Jędrykę. Znajduje się na Liście Honorowej IBBY

 

Kiedywakacje.pl


Odliczanie do wakacji 2021!


Odliczanie do końca roku szkolnego 2020/2021:

Pozostałe liczniki:

źródło:https://kiedywakacje.pl/

piątek, 28 sierpnia 2020

Zasady Covid-19


Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym
w roku szkolnym 2020/2021
obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.
 WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH:  
       I.            Postanowienia ogólne:
1.      Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym ze względu na pandemię koronawirusa ustala harmonogram pracy biblioteki wg planu pracy szkoły, czyli codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30  
2.      Nauczyciel bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach,
a w czasie wykonywania obowiązków nakłada maseczkę lub przyłbicę.
3.      W bibliotece zachowuje się bezpieczną odległość między rozmówcą,
a pracownikiem (rekomendowane jest 1,5 metra). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych norm.
4.      Wszystkie pomieszczenia biblioteki szkolnej: wypożyczalnia, czytelnia i kącik dla najmłodszych są systematycznie wietrzone.
5.      Regularnemu czyszczeniu i odkażaniu podlegają powierzchnie wspólne,
z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty.
6.      Ze względu na małą powierzchnię wypożyczalni ogranicza się liczbę użytkowników do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
7.      Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje podawanie książek przez bibliotekarza.
8.      Zamknięta pozostaje „Czytelnia” oraz „Dziecięcy kącik czytelniczy”.
9.      Wypożyczanie książek odbywa się stacjonarnie wg ustalonego porządku, lub on-line wg schematu: Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto Ucznia na e-dzienniku i odbiera ją w szkole w ustalonym terminie. Informacje o czasie odbioru książki bibliotekarz przesyła przez e-dziennik.
10.  Ze względu na unikanie zgromadzeń na małych przestrzeniach, bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej – sukcesywnie zamieszczane są na stronie www biblioteki szklonej materiały edukacyjne wg obowiązującej podstawy programowej, prezentowane różnorodne portale edukacyjne, na których omawiane są lektury dla poszczególnych klas od 1-8; biografie znanych pisarzy, poetów oraz ludzi świata kultury; wyszukiwane w zasobach internetowych oraz udostępniane materiały sprawdzające wiedzę i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych lub testów diagnozujących; treści związane z kalendarium rocznic literackich na dany rok szkolny; edukacja w formie zabawowej: quizy, konkursy, krzyżówki, diagramy, itp.; audiobooki, audycje radiowe, ekranizacje lektur, porady z zakresu psychologii i pedagogiki.
11.  W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
    II.            Realizacja przyjmowania zwrotów materiałów bibliotecznych
przez bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach:
 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
1.      Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
2.      Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały książki.
3.      Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
4.      Przyjęte książki odkłada się do skrzyni, pudła lub na wydzielone półki, jeśli to możliwe w innym pomieszczeniu. Oddane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włącza się do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami bibliotekarz stosuje rękawiczki.
5.      Dopuszcza się umieszczanie zwracanych książek w tym samym pomieszczeniu,
w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
6.      Nie wymaga się bezwzględnie osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
7.      Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wcześniej usuwa się tę okładkę.
8.      Do minimum ogranicza się kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.
9.      Także do minimum ogranicza się obsługę czytelnika, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.
10.  Zgodnie z obowiązującymi zasadami dba się o zachowanie dystansu społecznego – unika się tworzenia skupisk, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych.
 III.            Organizacja pracy szkolnej biblioteki. Zwroty darmowych podręczników.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z Dyrektorem szkoły i Wychowawcą klasy zasady zwrotu  darmowych podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym odbywać się będzie po 15 czerwca 2020 r. wg opracowanego
  i przekazanego do wiadomości Wychowawców harmonogramu.
 3. Uczeń/Rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników ubrany jest
  w maseczkę i rękawiczki oraz zobowiązany jest do przestrzegania „Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii” obowiązujących na terenie Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym.
 4. Każdy Uczeń/Rodzic we właściwym czasie informowany jest, w jakim dniu oraz na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 5. Wychowawca klasy, po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem, powiadamia Uczniów/Rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne komunikatory o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za nie, jeśli zajdzie taka konieczność.
 6. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia Rodzicom/Uczniom adres e - mail biblioteki bibliotekawzdol@gmail.com lub zaleca komunikację przez dziennik elektroniczny w celu kierowania zapytań o książki/podręczniki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń, np. na wakacje.
 7. Bibliotekarz przypomina Uczniom/Rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników/książek zgodnie z zapisami w obowiązujących Regulaminach (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogiętych kartek, posklejanie rozdarcia).
8.      Osoby dokonujące zwrotu podręczników/książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych: podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Całe zestawy podręczników przynoszone są do szkoły, a ich zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.
9.      Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły formy postępowania w ustalonym terminie.
 1. Nauczyciel bibliotekarz, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły wyznacza miejsce składowania oddawanych podręczników i książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane podręczniki/książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników/książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia Rodzic zobowiązany jest do postępowania wg zasad ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 3. O zaistniałym fakcie Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany telefonicznie, przez e-dziennik lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.